1

در این انجمن شما میتوانید هرگونه بازی ای که برای نابینایان دسترس پذیر است را معرفی کنید. شما نمیتوانید پستهایی که حاوی سؤال یا درخواست هستند در این انجمن ارسال کنید.